Thước cong dùng trong may vá

Kéo bổ cơi túi
Phấn may nhiều màu